نظرسنجی‌ها

برنامه مطالعاتی محاسبات

  • * مدت زمانی که می توانید به صورت روزانه مطالعه داشته باشید.
  • *اگر هنوز مشخص نشده دوره 100 روزه در نظر گرفته شود
  • *میزان تسلط بر روی تحلیل سازه و استاتیک و مقاومت مصالح
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .