آیین نامه فولاد آمریکا-AISC360-16 آیین نامه طراحی پل آمریکا-AASHTO بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود آمریکا-ASCE41-17
آیین نامه طراحی لرزه ای اتصالات آمریکا-AISC 358-16 آیین نامه بارگذاری آمریکا-ASCE7-16  راهنمای بارگذاری لرزه ای آمریکا-GuidetoASCE7-10
آیین نامه فولاد ژاپن-JSCE FEMAP-750- ضوابط لرزه ای سازه ها بر اساس گزارش NEHRP آیین نامه فولاد اروپا 6-en.1993.6.2007
آیین نامه فولاد اروپا -en.1993.5.2007- 5 آیین نامه فولاد اروپا 3-4-en.1993.4.3.2007 آیین نامه فولاد اروپا 2-4-en.1993.4.2.2007
آیین نامه فولاد اروپا 1-4-en.1993.4.1.2007 آیین نامه فولاد اروپا 2-3-en.1993.3.2.2006 آیین نامه فولاد اروپا 1-3-en.1993.3.1.2006
آیین نامه فولاد اروپا 0-2-en.1993.2.2006 آیین نامه فولاد اروپا-12-1-en.1993.1.12.2007 آیین نامه فولاد اروپا 11-1-en.1993.1.11.2006
آیین نامه فولاد اروپا 10-1-en.1993.1.10.2005 آیین نامه فولاد اروپا 9-1-en.1993.1.9.2005-1 آیین نامه فولاد اروپا 8-1-en.1993.1.8.2005-1
آیین نامه فولاد اروپا-en.1993.1.7.200 آیین نامه فولاد اروپا-en.1993.1.6.2007 آیین نامه فولاد اروپا-en.1993.1.5.2006
آیین نامه فولاد اروپا 4-1-en.1993.1.4.2006 آیین نامه فولاد اروپا 3-1-en.1993.1.3.2006 آیین نامه فولاد اروپا 2-1-en.1993.1.2.2005
آیین نامه فولاد اروپا 1-1-en.1993.1.1.200 آیین نامه بتن اروپا-0-3- en.1992.3.200 آیین نامه بتن اروپا-en.1992.2.2005
آیین نامه بتن اروپا-en.1992.1.2.2004 آیین نامه بتن اروپا-en.1992.1.1.2004 آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت دهم-en.1991.4.2006
آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت نهم-en.1991.3.2006 آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت هشتم-en.1991.2.2003 آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت هفتم-en.1991.1.7.2006
آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت ششم-en.1991.1.6.2005 آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت پنجم-en.1991.1.5.2003 آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت چهارم-en.1991.1.4.2005
آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت سوم-en.1991.1.3.2003 آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت دوم-en.1991.1.2.2002 آیین نامه بارگذاری اروپا قسمت اول-en.1991.1.1.2002
دانلود آیین نامه مبنای طراحی سازه های اروپا-en.1990.2002 آیین نامه فولاد کانادا-CSA S16-14 آیین نامه بتن کانادا-CSA A23.3-14
آیین نامه بتن بریتانیا قسمت سوم-bs8110-3-1985-reinforced-concrete-design-charts آیین نامه بتن بریتانیا قسمت دوم-bs8110-2-1985-reinforced-concrete AISC360-16 مثال های طراحی سازه های فولادی براساس-AISC-DesignExamples
آیین نامه بتن بریتانیا قسمت اول