مصاحبه با سامیار نجومی از قبولی های محاسبات

مصاحبه با علی ونایی

اسامی برگزیدگان آزمون‌های نظام مهندسی

⚠️ طبق اعلام دفتر مقررات ملی ساختمان، نمرات اسامی برگزیدگان آزمون‌های نظام مهندسی 48 و 49 جز قبولین آزمون مرداد 1400 محسوب می‌شوند.

⚠️ طبق اعلام دفتر مقررات ملی ساختمان، نمرات 48 و 49 جز قبولین آزمون مرداد 1400 محسوب می‌شوند.

⚠️ طبق اعلام دفتر مقررات ملی ساختمان، نمرات 48 و 49 جز قبولین آزمون مرداد 1400 محسوب می‌شوند.